Loading...

ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรการเรียนรู้

พื้นที่แห่งการบ่มเพาะ “นวัตกรการเรียนรู้” เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม นักศึกษาจะได้ค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการทดลอง ฝึกฝนและทำงานด้านการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับบริบท