Loading...

Activities/News

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใบสถาบันการศึกษาในระบบกลาง THAI UNIVERSITY CENTER ADMISSION SYSTEM (TCAS)
Read More
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัคร “ครูกระบวนกร” 8 อัตรา
Read More
โครงการก่อการครู : เปิดรับสมัคร "ครูผู้ก่อการ" หลักสูตรแกนนำครู รุ่นที่ 2
Read More
โครงการก่อการครู จัดกิจกรรม "ครูปล่อยแสง" วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

Academic

มุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษา

 

เรียนรู้ทฤษฎีเพื่อเชื่อมร้อยกับประสบการณ์ทั้งใน
ชั้นเรียน ชุมชน และบริบทการทำงานจริง

Bachelor’s degree
Read More
Master’s degree
Read More