Loading...

กิจกรรมข่าว

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใบสถาบันการศึกษาในระบบกลาง Thai University Center Admission System (TCAS)
รายละเอียด
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัคร “ครูกระบวนกร” 8 อัตรา
รายละเอียด
โครงการก่อการครู : เปิดรับสมัคร "ครูผู้ก่อการ" หลักสูตรแกนนำครู รุ่นที่ 2
รายละเอียด
โครงการก่อการครู จัดกิจกรรม "ครูปล่อยแสง" วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
รายละเอียด

หลักสูตร

มุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษา

 

เรียนรู้ทฤษฎีเพื่อเชื่อมร้อยกับประสบการณ์ทั้งใน
ชั้นเรียน ชุมชน และบริบทการทำงานจริง

หลักสูตรปริญญาตรี

เน้นจัดการเรียนการสอนบนฐานสหวิทยาการ บูรณาการองค์ความรู้และทักษะจากการเรียนในหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคม

 

รายละเอียด
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ผนวกสมดุลของศาสตร์และศิลป์ในด้านวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

รายละเอียด