Loading...

กิจกรรมข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งครูกระบวนกร ครั้งที่ 2/2562
More Detail
“ก่อการครู” อาสาชวนผู้บริหารภาคการศึกษาในทุกระดับและทุกองค์กร มาเรียนรู้ร่วมกันในการอบรม “ครูก่อการใหญ่" (Leading with inspiration in Education)
รายละเอียด
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะทางการเรียนรู้ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันการศึกษาในระบบกลาง THAI UNIVERSITY CENTER ADMISSION SYSTEM (TCAS)
รายละเอียด

หลักสูตร

มุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษา

 

เรียนรู้ทฤษฎีเพื่อเชื่อมร้อยกับประสบการณ์ทั้งใน
ชั้นเรียน ชุมชน และบริบทการทำงานจริง

หลักสูตรปริญญาตรี

เน้นจัดการเรียนการสอนบนฐานสหวิทยาการ บูรณาการองค์ความรู้และทักษะจากการเรียนในหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคม

 

รายละเอียด
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ผนวกสมดุลของศาสตร์และศิลป์ในด้านวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

รายละเอียด